Project Description

2F No. 37 Andong 3rd Str.

No. 4-18, Dei Chain, 8 Neighborhood, Xingzhong Village

600 Chiayi City, Taiwan

+886 5-2207878